Zawodowo w przyszłość

REGULAMIN REKRUTACJI FIRM NA POTRZEBY URUCHOMIENIA KLAS PATRONACKICH

 

Szanowni Państwo

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu, rozpoczął rekrutację na potrzeby uruchomienia 3 klas patronackich na kierunkach: technik robotyk, technik elektronik, technik informatyk w ramach projektu „Zawodowo w przyszłość – rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy w aglomeracji wrocławskiej”.

 

 

Priorytet 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku; Działanie FEDS.08.01 Dostęp do edukacji; Typ projektu 8.1.C Rozwój kształcenia zawodowego

 

  • Projekt partnerski z Gminą Wrocław skierowany do uczniów i nauczycieli 5 wrocławskich szkół branżowych i zawodowych: Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych (ul. Worcella), Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych (ul. Haukego-Bosaka), Zespół Szkół Zawodowych nr 6 (ul. Nowodworska), Zespół Szkół Budowlanych (ul. Grabiszyńska), Zespół Szkół Zawodowych nr 5 (ul. Dawida)
  • Okres realizacji: 02.11.2023-31.12.2025
  • Celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej szkół biorących udział w projekcie. Uczestnikom będzie zapewniony szeroki pakiet działań wspierających kształcenie zawodowe, realizowanych we współpracy z lokalnym rynkiem pracy
  • W ramach projektu wsparciem zostanie objętych łącznie 711 uczestników (330 kobiet, 381 mężczyzn) – uczniów i kadry nauczycielskiej.
  • W projekcie zaplanowano następujące zadania:
   1. Organizacja staży uczniowskich
   2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe
   3. Zajęcia dodatkowe realizowane w szkołach z zakresu kompetencji kluczowych, narzędzi
   TIK, AI, kompetencji przyszłości, podstaw przedsiębiorczości
   4. Kursy, szkolenia zawodowe i branżowe dla uczniów
   5. Wyposażenie/doposażenie wszystkich szkół biorących udział w projekcie
   6. Podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez organizację szkoleń
   branżowych u pracodawców, szkoleń, kursów branżowych (zawodowych), studiów podyplomowych
   7. Stworzenie 3 klas patronackich – na kierunku technik robotyk, informatyk, elektronik
   8. Współpraca szkół uczestniczących w projekcie z uczelniami wyższymi w celu zwiększenia
   dostępności do najnowocześniejszych obszarów wiedzy oraz technik i technologii
   9. Współpraca szkół uczestniczących w projekcie z lokalnymi pracodawcami oraz/lub organizacjami zrzeszającymi pracodawców
   10. Działania z zakresu psychologii
   11. Działania z zakresu edukacji ekologicznej
   12. Działania z zakresu kompetencji cyfrowych.
  • W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:
   a) 300 uczniów odbędzie staże zawodowe;
   b) 339 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe, kompetencje przyszłości, TIK po opuszczeniu programu;
   c) 599 uczniom przeprowadzone zostanie doradztwo zawodowe;
   d) zwiększy się liczba szkół doposażonych ze środków w programie;
   e) 112 nauczycieli zwiększy kwalifikacje zawodowe;
   f) wszyscy uczestnicy nabędą kompetencje cyfrowe i zielone.
  • #FunduszeUE
   Wartość projektu – 4 193 503,36 zł
   Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich – 2 935 452,35 zł