Dla kandydata

Zasady rekrutacji 2021/2022:

https://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/05/Zasady-rekrutacji-2021-22.docx

Terminy rekrutacji na rok szk. 2021/2022 dla klas I-ych:

 1.  Złożenie wniosku podpisanego przez co najmniej jednego opiekuna prawnego/rodzica od 17 maja do 21 czerwca, godz. 15:00 (termin uzupełniający 3-5 sierpnia 2021).
  2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
  3. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
  4.  Od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
  5. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
  6. Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Wykaz przychodni dla kandydatów od 15 marca 2021:

dokument pdf

Warunki rekrutacji rok szk. 2021/2022 dla klas I-ych

profil/zawód

punkty rekrutacyjne za przedmioty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

inne wymagania

technik informatyk (technikum nr 7)

oddziały -1A,1B

64 miejsca

technik teleinformatyk (technikum nr 7)

oddział -1X

32 miejsca

technik elektronik (technikum nr 7)

 oddział – 1E

 16 miejsc

technik robotyk (technikum nr 7)

 oddział – 1R

 16 miejsc

elektronik (Branżowa Szkoła I stopnia nr 1)    

oddział – 1K

32 miejsca

elektronik (Branżowa Szkoła II stopnia nr 1)    

oddział – 1W
32 miejsca

 

W zakresie rozszerzonym realizowany jest język angielski albo matematyka.

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • informatyka

(maksymalnie 72 punkty rekrutacyjne)

 

zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

– skierowanie wydaje sekretariat szkoły zgodnie z harmonogramem prac komisji.

Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2021/2022

kryteria – świadectwo (max 100 pkt)

punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

aktywność na rzecz innych ludzi (wolontariat)

3 punkty

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 punktów

szczególne osiągnięcia (olimpiady, konkursy, osiągnięcia artystyczne, sportowe)

max. 18 punktów

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)

max. 18 punktów

ocena z matematyki (za ocenę celującą)

max. 18 punktów

ocena z informatyki (za ocenę celującą)

max. 18 punktów

ocena z języka obcego (za ocenę celującą)

max. 18 punktów

     kryteria: egzamin ósmoklasisty (max. 100 pkt)

punkty za egzamin ósmoklasisty

punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

              wynik z języka polskiego

(max) 100%

x0,35=35pkt

              wynik z matematyki

(max) 100%

x0,35=35pkt

              wynik z języka obcego nowożytnego

(max) 100%

x0,3=30pkt

I.

Szczególne osiągnięcia (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły).

Maksymalne 18 punktów – punktacja na podstawie §6 pkt 2 rozporządzenia MEN z 21 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737)

1. Konkursy wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty.

–  tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10pkt.

–  tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7pkt.

–  tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5pkt.

2. Konkursy wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty

–  dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10pkt.

–  dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7pkt.

–  dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5pkt.

–  tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7pkt.

–  tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5pkt.

–  tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3pkt.

3. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

–  szczebel międzynarodowy – 4pkt.

–  szczebel krajowy – 3pkt.

–  szczebel wojewódzki – 2 pkt.

–  szczebel powiatowy – 1 pkt.

Gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18.

II.

Ilość punktów rekrutacyjnych dla każdego typu szkoły za wskazane przedmioty ze świadectwa:

 • celujący – 18 punktów
 • bardzo dobry – 17 punktów
 • dobry – 14 punktów
 • dostateczny – 8 punktów
 • dopuszczający – 2 punkty.

Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z 26 lutego 2021 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2020/2021:

www.kuratorium.wroclaw.pl/zarzadzenie-nr-5-2021-dolnoslaskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-26-lutego-2021-roku-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-dolnoslaskiego-kuratora-oswiaty-lub-i/