Dla kandydata

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 dla klas I technikum i branżowej szkoły I stopnia:

1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego): od 16 maja 2022 – 20 czerwca 2022, do godz. 15:00 (rekrutacja uzupełniająca: 2 sierpnia – 4 sierpnia 202, godz. 15:00).

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty: od 24 czerwca 2022 – 13 lipca 2022, godz. 15:00.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły: 21 lipca 2022 (rekrutacja uzupełniająca: 16 sierpnia 2022).

4. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie: od 16 maja 2022 – 25 lipca 2022 (rekrutacja uzupełniająca: od 2 sierpnia 2022 – 16 sierpnia 2022).

5. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu: od 22 lipca 2022 – 29 lipca 2022, (rekrutacja uzupełniająca: od 17 sierpnia 202 do 22 sierpnia 2022).

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 1 sierpnia 2022, godz. 14:00 (rekrutacja uzupełniająca: 23 sierpnia 2022).

Terminy rekrutacji dla Branżowej Szkoły II Stopnia:

plik pdf

 

Podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły II Stopnia

podanie do SB II

Wykaz przychodni dla kandydatów:

lista przychodni – pdf

Warunki rekrutacji rok szk. 2022/2023 dla klas I-ych

profil/zawód

punkty rekrutacyjne za przedmioty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

inne wymagania

technik informatyk (technikum nr 7)

oddziały – 1A, 1B, 1C, 1D

128 miejsc

technik teleinformatyk (technikum nr 7)

oddział -1X

32 miejsca

technik elektronik (technikum nr 7)

 oddział – 1E

 32 miejsca

technik robotyk (technikum nr 7)

 oddział – 1R

 32 miejsca

oddział – 1S

32 miejsca

 

elektronik (Branżowa Szkoła I stopnia nr 1)    

oddział – 1K, L

64 miejsca

elektronik (Branżowa Szkoła II stopnia nr 1)    

oddział – 1W
32 miejsca

W zakresie rozszerzonym realizowany jest język angielski albo matematyka.

  • język polski
  • język obcy
  • matematyka
  • informatyka

(maksymalnie 72 punkty rekrutacyjne)

 

zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

– skierowanie wydaje sekretariat szkoły zgodnie z harmonogramem prac komisji.

Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2022/2023

kryteria – świadectwo (max 100 pkt)

punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

aktywność na rzecz innych ludzi (wolontariat)

3 punkty

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 punktów

szczególne osiągnięcia (olimpiady, konkursy, osiągnięcia artystyczne, sportowe)

max. 18 punktów

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)

max. 18 punktów

ocena z matematyki (za ocenę celującą)

max. 18 punktów

ocena z informatyki (za ocenę celującą)

max. 18 punktów

ocena z języka obcego (za ocenę celującą)

max. 18 punktów

     kryteria: egzamin ósmoklasisty (max. 100 pkt)

punkty za egzamin ósmoklasisty

punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

              wynik z języka polskiego

(max) 100%

x0,35=35pkt

              wynik z matematyki

(max) 100%

x0,35=35pkt

              wynik z języka obcego nowożytnego

(max) 100%

x0,3=30pkt

I.

Szczególne osiągnięcia (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły).

Maksymalne 18 punktów – punktacja na podstawie §6 pkt 2 rozporządzenia MEN z 21 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737)

1. Konkursy wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty.

–  tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10pkt.

–  tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7pkt.

–  tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5pkt.

2. Konkursy wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty

–  dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10pkt.

–  dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7pkt.

–  dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5pkt.

–  tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7pkt.

–  tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5pkt.

–  tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3pkt.

3. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

–  szczebel międzynarodowy – 4pkt.

–  szczebel krajowy – 3pkt.

–  szczebel wojewódzki – 2 pkt.

–  szczebel powiatowy – 1 pkt.

Gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18.

II.

Ilość punktów rekrutacyjnych dla każdego typu szkoły za wskazane przedmioty ze świadectwa:

  • celujący – 18 punktów
  • bardzo dobry – 17 punktów
  • dobry – 14 punktów
  • dostateczny – 8 punktów
  • dopuszczający – 2 punkty.

Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z 24 lutego 2022 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2022/2023:

zal. 1
zal. 2
zal. 3
zal.3a
zal.3b
zarzadzenie