Dla kandydata

Warunki rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

 

 

ZASADY REKRUTACJI 2024/2025

 

 

Zarzadzenie Kuratora Oświaty

Terminy składania dokumentów – załącznik Terminy

Wykaz placówek na badania kandydatów, uczniów obowiązujący od dnia 15.03.2024r.:  Wykaz_2024_placowek_badajacych_uczniow-PDF

 

Rekrutacja 2024

profil/zawód

punkty rekrutacyjne za przedmioty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

inne wymagania

technik informatyk (technikum nr 7)

oddziały – 1A, 1B

64 miejsc

technik teleinformatyk (technikum nr 7)

oddział – 1X

32 miejsca

technik elektronik (technikum nr 7)

 oddział – 1E

 32 miejsca

technik robotyk (technikum nr 7)

 oddział – 1R

 32 miejsca

elektronik (Branżowa Szkoła I stopnia nr 1)    

oddział – 1K

32 miejsca

Nauczane języki obce w technikum nr 7:

 1. j. angielski – kontynuacja
 2. j. niemiecki.

Języki obce w Branżowej Szkole I, II stopnia:
jeden język obcy – j. angielski (kontynuacja).

Warunki rekrutacji dla Branżowej Szkoły 2 stopnia: pdf

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • informatyka

(maksymalnie 72 punkty rekrutacyjne)

 

zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

– skierowanie wydaje sekretariat szkoły zgodnie z harmonogramem prac komisji.

Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2024/2025

kryteria – świadectwo (max 100 pkt)

punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

aktywność na rzecz innych ludzi (wolontariat)

3 punkty

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 punktów

szczególne osiągnięcia (olimpiady, konkursy, osiągnięcia artystyczne, sportowe)

max. 18 punktów

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)

max. 18 punktów

ocena z matematyki (za ocenę celującą)

max. 18 punktów

ocena z informatyki (za ocenę celującą)

max. 18 punktów

ocena z języka obcego (za ocenę celującą)

max. 18 punktów

     kryteria: egzamin ósmoklasisty (max. 100 pkt)

punkty za egzamin ósmoklasisty

punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

              wynik z języka polskiego

(max) 100%

x0,35=35pkt

              wynik z matematyki

(max) 100%

x0,35=35pkt

              wynik z języka obcego nowożytnego

(max) 100%

x0,3=30pkt

I.

Szczególne osiągnięcia (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły).

Maksymalne 18 punktów – punktacja na podstawie §6 pkt 2 rozporządzenia MEN z 21 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737)

1. Konkursy wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty.

–  tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10pkt.

–  tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7pkt.

–  tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5pkt.

2. Konkursy wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty

–  dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10pkt.

–  dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7pkt.

–  dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5pkt.

–  tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7pkt.

–  tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5pkt.

–  tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3pkt.

3. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

–  szczebel międzynarodowy – 4pkt.

–  szczebel krajowy – 3pkt.

–  szczebel wojewódzki – 2 pkt.

–  szczebel powiatowy – 1 pkt.

Gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18.

II.

Ilość punktów rekrutacyjnych dla każdego typu szkoły za wskazane przedmioty ze świadectwa:

 • celujący – 18 punktów
 • bardzo dobry – 17 punktów
 • dobry – 14 punktów
 • dostateczny – 8 punktów
 • dopuszczający – 2 punkty.