Polityka Prywatności/Ochrona Danych osobowych

Skrócona wersja obowiązku informacyjnego

Administratorem danych jest Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21, 50-447 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: m.polak@coreconsulting.pl lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań. Dane podane przez Ciebie na formularzu będą przetwarzane w celu procedowania wniosku. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na www.zstie.edu.pl.Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych przetwarza dane osobowe, które wynikają z obowiązków ustawowych, a są nimi:

  • zgoda na przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku ucznia (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.201),
  • zgoda na udzielenie informacji dot. rodziny ucznia (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
  • zgoda na przetwarzanie danych ucznia dot. ubezpieczenia NNW (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
  • prowadzenie ewidencji ucznia na potrzeby procesów kształcenia i wychowania (art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59),
  • świadczenie opieki pielęgniarskiej i stomatologicznej (Art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
  • przetwarzanie danych kandydatów w czasie rekrutacji (art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59),
  • rekrutacja, zatrudnienie, obsługa płacowo-kadrowa pracowników szkoły (art. 6 ust 1 lit. c RODO),
  • zapytania ofertowe i przetargi kontrahentów (art. 6 ust 1 lit. c RODO),
  • działalność Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych, w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia z ZFŚS, przyznania świadczenia z ZFŚS, udokumentowania przyznania lub odmowy przyznania świadczenia socjalnego w ramach ZFŚS (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.).