Deklaracja Dostępności w ZSTIE

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu zobowiązuje się w ramach swoich możliwości zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej w naszej szkole:

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-26

Kontakt z administratorem strony internetowej szkoły: marek.lisiecki@zstie.edu.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

1. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

2. Kontrast dla treści niebędących tekstem

Wyłączenia

1. Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

2. Alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)

3. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

4. Kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast).

Dostęp alternatywny do strony internetowej szkoły:

Na prośbę osoby niewidomej lub słabowidzącej, pracownicy sekretariatu mogą udzielić telefonicznego wsparcia poprzez odczytanie tekstu na głos osobie. Kontakt z podmiotem możliwy osobiście, za pośrednictwem adresu mailowego lub telefonicznie (nie ma możliwości kontaktowania się za pomocą SMS, MMS).  

Strona internetowa szkoły posiada regulację czcionki dla osób słabowidzących.

Informacje zwrotne, dane kontaktowe oraz skargi

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada dyrektor szkoły: Rafał Cichocki.
 • E-mail: Rafal.Cichocki@wroclawskaedukacja.pl
 • Telefon: (71) 798 6933, wew. 101

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Za niedotrzymanie terminów można złożyć skargę do organu nadzorującego lub pocztą elektroniczną na adres:  Rafal.Cichocki@wroclawskaedukacja.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Szkoła mieści się w dwóch budynkach tj. przy ulicy Haukego-Bosaka 21 we Wrocławiu (wejście główne do budynku bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo) oraz przy ul. Worcella (hala sportowa z podjazdem i toaletą dla niepełnosprawnych ruchowo).  
 2. Do budynku głównego prowadzą schody. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. W hali sportowej nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym do budynku szkoły i hali sportowej są pracownicy obsługi.
 5. W budynku szkoły i na hali sportowej znajdują się wizualne oznaczenia ewakuacji (brak oznaczeń tyflograficznych, oświetleń dróg ewakuacji).  
 6. W budynku głównym szkoły znajdują się 4 kondygnacje. Na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynki nie posiadają wind wewnętrznych.
 7. Szerokość drzwi do pomieszczeń w szkole jest  dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (z wyjątkiem pomieszczeń magazynowych).
 8. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 10. Szkoła nie posiada urządzeń do obsługi osób słabosłyszących takich jak pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień.