Biblioteka

Regulamin biblioteki w czasie epidemii: plik doc

 

Regulamin biblioteki we wszystkich trybach pracy

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice.
 2. Uprawnieni czytelnicy Wrocławskiego Systemu Bibliotecznego (WSB ) spoza ZSTiE mogą korzystać ze zbiorów biblioteki wyłącznie na miejscu.
 3. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w ustalonych i podanych do wiadomości czytelników godzinach.
 4. Uczniowie mogą wypożyczyć maksymalnie 2 lektury na miesiąc.
 5. Uczniowie mogą mieć na koncie maksymalnie 5 książek.
 6. Czytelnicy zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką:
  • w terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza
  • mogą przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki o 2 tygodnie
  • o dłuższym terminie przedłużenia decyduje nauczyciel bibliotekarz

W przypadku nieoddania wypożyczonych dokumentów w określonym terminie WSB blokuje konto czytelnika.

 1. Książkę zgubioną lub zniszczoną czytelnik powinien odkupić (ten sam tytuł lub inny uzgodniony z bibliotekarzem).
 2. Najlepsi czytelnicy w danej klasie pod koniec semestru otrzymują +15 punktów z zachowania.
 3. Z księgozbioru podręcznego czytelnik może korzystać wyłącznie na miejscu (w czytelni lub na lekcji) po pozostawieniu u nauczyciela bibliotekarza legitymacji szkolnej.
 4. Czytelnik ma prawo do fachowej informacji na temat zbiorów bibliotecznych.
 5. Czytelnicy odbierający dokumenty lub kończący szkołę są zobowiązani do zwrotu wypożyczonych dokumentów i uzyskania potwierdzenia przez nauczyciela bibliotekarza o zwrocie tych dokumentów.
 6. Każdy użytkownik biblioteki ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biblioteki i przestrzegania zawartych w nim przepisów.

OD CHWILI WYPOŻYCZENIA CZYTELNIK ODPOWIADA ZA KSIĄŻKĘ.

 

Pracownia multimedialna – zasady korzystania

 1. Pracownia multimedialna stanowi część czytelni, jest udostępniana uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły w godzinach pracy biblioteki.
 2. Osoby korzystające z pracowni wpisują do zeszytu odwiedzin swoje imię, nazwisko, klasę, godziny pracy, nr komputera.
 3. Dostrzeżone usterki przy stanowisku pracy należy zgłosić bibliotekarzowi.
 4. Użytkownicy indywidualni korzystają z komputera do 1 godziny.
 5. Można przedłużyć czas pracy przy komputerze za zgodą nauczyciela.
 6. Przy stanowisku komputerowym może pracować 1 osoba, o ile nauczyciel nie zdecyduje inaczej.
 7. Użytkownik ponosi materialną odpowiedzialność za straty lub koszt naprawy w przypadku zniszczeń i szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania sprzętu. W przypadku ucznia niepełnoletniego odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice.
 8. Korzystanie z Internetu, multimediów i programów użytkowych ma służyć wyłącznie celom naukowym, informacyjnym i edukacyjnym.
 9. Użytkownik ma prawo do wydrukowania własnych dokumentów zawierających treści związane z programami nauczania obowiązującymi w szkole.
  Użytkownik jest zobowiązany do przyniesienia własnego papieru.

  • dane i programy udostępniane w systemie komputerowym szkoły
  • urządzenia komputerowe: drukarkę, skaner znajdujące się w pracowni
  • własne dane pobrane z Internetu lub przyniesione na wymiennych nośnikach
 10. Pierwszeństwo do korzystania z pracowni mają:
  • klasy podczas prowadzonych lekcji
  • osoby realizujące konkretny temat
 11. Zabrania się:
  • dokonywania zmian w oprogramowaniu
  • instalowania i wgrywania programów zewnętrznych
  • wykorzystania stanowiska komputerowego w celach zarobkowych
  • łamania praw autorskich.
 12. Przy stanowisku nie wolno spożywać posiłków i napojów.
 13. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu bibliotekarz ma prawo przerwać pracę użytkownika przy komputerze.