Wsparcie Kształcenia Zawodowego

„Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Źródło finansowania:
Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa:
10 Edukacja

Działania:
10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne

Cel projektu:
Objęcie kompleksowym wsparciem absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych i dzięki wzrostowi ich kompetencji i umiejętności odnajdywania się na rynku pracy, wyraźny wzrost zatrudnienia.  


W ramach projektu „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”

  w Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu:

  1. Realizowane są zajęcia dla uczniów Technikum Nr 7  w zawodach: technik informatyk, technik teleinformatyk związanych z projektowaniem lokalnych sieci komputerowych i administrowaniem sieciowymi systemami operacyjnymi. Zajęcia oparte na podstawie programowej dla danych zawodów stanowią  poszerzenie tematyki zajęć programowych, a tym samym lepsze przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
  2. Dla uczniów biorących udział w projekcie są  organizowane staże zawodowe u pracodawców

Zajęcia są prowadzone przez  Pana Marka Szkudlarka w pracowni 402 (IV piętro)