Godło Rzeczypospolitej Polskiej Logo Facebook ZSTiE Logo IBM Logo WSB

ZSTiE

we Wrocławiu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Warunki rekrutacji rok szk. 2020/2021 dla klas I-ych

Profil/zawód

Punkty rekrutacyjne

za przedmioty

ze świadectwa

ukończenia szkoły podstawowej

Inne wymagania

technik informatyk (technikum nr 7)

oddziały -1A,1B

64 miejsca

-   język polski

-     język obcy

-    matematyka

-     informatyka

maksymalnie

72punkty

rekrutacyjne

zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

- skierowanie wydaje sekretariat szkoły (po zakwalifikowaniu do szkoły)

technik teleinformatyk (technikum nr 7)

oddział -1X      

32 miejsca

technik elektronik

(technikum nr 7)

 oddział -1E     

 32 miejsca

elektronik (Branżowa Szkoła I stopnia nr 1)    

oddział - 1K   

32 miejsca

 

Zasady rekrutacji, kryteria i harmonogram: zasady pdf

 

Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym

do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2020/2021

Kryteria - świadectwo

punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

aktywność na rzecz innych ludzi (wolontariat)

3 pkt

świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 pkt

szczególne osiągnięcia (olimpiady, konkursy, osiągnięcia artystyczne, sportowe)

(max) 18 pkt

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)

(max) 18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celującą)

(max) 18 pkt

ocena z informatyki (za ocenę celującą)

(max) 18 pkt

ocena z języka obcego (za ocenę celującą)

(max) 18 pkt

max

100 pkt

Kryteria: egzamin ósmoklasisty

punkty za egzamin ósmoklasisty

punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

wynik z języka polskiego

(max)100%

x0,35=35pkt

wynik z matematyki

(max)100%

x0,35=35pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

(max)100%

x 0,3=30pkt

max

100 pkt

Razem

200 pkt

 

I.

Szczególne osiągnięcia (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum).

Maksymalne 18 punktów - punktacja na podstawie §6 pkt 2 rozporządzenia MEN z 21 sierpnia 2019 r.

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1737)

1. Konkursy wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty.

-  tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - 10pkt.

-  tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7pkt.

-  tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5pkt.

2. Konkursy wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratoraoświaty

-  dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10pkt.

-  dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7pkt.

-  dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5pkt.

-  tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - 7pkt.

-  tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5pkt.

-  tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3pkt.

3. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach artystycznych lubsportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

-  szczebel międzynarodowy - 4pkt.

-  szczebel krajowy - 3pkt.

-  szczebel wojewódzki - 2 pkt.

-  szczebel powiatowy - 1pkt

Gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18.

 

II.

Ilość punktów rekrutacyjnych dla każdego typu szkoły za wskazane przedmioty ze świadectwa:

 

celujący -18 punktów
bardzo dobry -17 punktów
dobry - 14 punktów
dostateczny - 8 punktów
dopuszczający - 2 punkty