Funkcjonowanie szkoły do 25 czerwca 2021

Funkcjonowanie szkoły do 25 czerwca 2021


 Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu funkcjonuje wg poniższych zasad (zarządzenie wewnętrzne Dyrektora ZSTIE).

Wszystkie klasy uczestniczą w zajęciach stacjonarnie, zarówno w budynku ZSTIE jak i CKZ.

 • w szkole obowiązuje zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk przy wejściu. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich do minimum,
 • rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego,
 • biblioteka funkcjonuje zgodnie z wytycznymi MEN dot. reżimu sanitarnego,
 • w przestrzeni wspólnej (korytarze) stosuje się maseczki, podczas zajęć nie są one obowiązkowe,
 • sale są wietrzone na przerwach, rekomenduje się otwieranie drzwi do sal/pracowni w czasie zajęć, pracownicy obsługi są odpowiedzialni za dezynfekcję sal/klamek w budynku szkoły i na sali gimnastycznej,
 • do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji/kwarantannie w warunkach domowych. Na I piętrze w szkole przygotowana jest izolatka (s. 102) dla ucznia mającego objawy infekcji/choroby zakaźnej. Pielęgniarka szkolna oraz wychowawca skontaktują się z rodzicem w celu ustalenia dalszych działań,
 • uczniowie w czasie przerw nie gromadzą się wokół dużych skupisk – zaleca się przebywanie na terenie szkoły tj. między budynkiem szkoły a salą gimnastyczną,
 • rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej – organizuje je nauczyciel jeśli warunki pogodowe na to pozwalają oraz możliwa jest realizacja podstawy programowej (fakt wyjścia odnotowywany jest w rejestrze wyjść na portierni),
 • praktyki zawodowe w klasie 3C mogą odbywać się stacjonarnie.
 • uczeń posiada własne przybory i podręczniki – nie należy wymieniać się nimi,
 • pedagodzy pracują w szkole zgodnie z harmonogramem.

Ważne terminy:

-17 czerwca 2021 – ustalenie ocen rocznych,

-22 czerwca 2021 – dzień wolny od zajęć w ZSTIE (egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, CKZ funkcjonuje zgodnie z planem lekcji),

-25 czerwca 2021 – zakończenie roku szkolnego.Więcej informacji na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach

Procedury epidemiczne w ZSTIE: Pobierz: http://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/procedury-epidemiczne-ZSTIE.pdf